Algemene voorwaarden resetweekend

BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN RESETWEEKEND 11 – 13 september 2020

1. Door over te gaan op betaling van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer de voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.

2. De betaling dient uiterlijk 14 dagen na aanmelding plaats te vinden. Bij niet tijdige betaling heeft de organisatie, bestaande uit Yoga Kralingen en Groeiparel, te Rotterdam, het recht de reservering te laten vervallen.

3. Inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige inschrijfgeld.

4. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.

5. Het afzien van deelname aan een deel of het gehele programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

Bij annulering door deelnemer wegens persoonlijke omstandigheden is er geen teruggave van het inschrijfgeld mogelijk. De inschrijving is op naam, maar wel over te dragen aan een derde persoon. Bij overdracht gaat de organisatie ervan uit dat de derde persoon akkoord gaat met de boekingsvoorwaarden. De organisatie dient hierover zowel schriftelijk als telefonisch op de hoogte gebracht te zijn voor aanvangsdatum van de retraite.

6. De organisatie heeft het recht een cursus of retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de trainers of overmacht. In geval van annulering door de organisatie heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld binnen een termijn van vier weken na annulering. Het bedrag zal dan op hetzelfde rekeningnummer worden gestort. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding. In geval van ziekte of afwezigheid van een van de trainers zal gekeken worden naar passende vervanging. De deelnemer kan op geen enkele manier aanspraak maken op een schadevergoeding ter compensatie.

9. De organisatie heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of retraite.

AANSPRAKELIJKHEID

1. De organisatie draagt zorg voor een goed en ordentelijk verloop van de retraite.

2. Deelname aan een cursus of retraite is geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan de organisatie.

 De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

MEDISCHE DISCLAIMERS

1. De yoga-activiteiten zoals Groeiparel en Yoga Kralingen aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.

2. Meld voorafgaande aan de retraite altijd aan de organisatie eventuele lichamelijke klachten.

3. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

WIJZIGINGEN IN PROGRAMMA

De organisatie heeft het recht het programma aan te passen wegens (weers)omstandigheden. Uiteraard blijft het binnen de kaders van een retraite en zal de organisatie in dat geval voor een vervangend onderdeel zorgen. Mocht dit voor de retraite bekend zijn, zal dit per mail gecommuniceerd worden.

HUISREGELS

1. Drugsgebruik en/of overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de  retraite niet toegestaan. Roken kan op de daarvoor bestemde plekken. Aan te wijzen door de organisatie op de dag van aankomst.

2. Respect voor iedereen, ongeacht religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. De organisatie  is respectvol naar alle deelnemers en vraagt deelnemers ook respectvol te zijn naar elkaar en naar de omgeving.

3. De organisatie en haar deelnemers zijn gasten op de locatie en de organisatie draagt zorg voor de deelnemers tijdens de cursus of retraite en doet er alles aan om een veilige en leefbare omgeving te bieden. Dit doet de organisatie samen met de gasten. We zorgen dan ook met elkaar goed voor de locatie en haar omgeving, zoals we thuis ook zouden doen. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.

4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of de organisatie negeren, kunnen uit de cursus of retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.

5. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de organisatie.

Naar resetweekend yoga, mindfulness en lachen.

Meer informatie over yoga? Ga dan naar de website van Yoga Kralingen.